กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19

กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นแก่บุคลาการทางการแพทย์ และสนับสนุนทุกพันธกิจการต้านภัย COVID-19

Donate

กองทุนเพื่อการศึกษา (307001)

กองทุนเพื่อการศึกษา (307001)

กองทุนเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Donate

กองทุนสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (307002)

กองทุนสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (307002)

กองทุนสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

Donate

กองทุนพี่ช่วยน้อง (307003)

กองทุนพี่ช่วยน้อง (307003)

กองทุนพี่ช่วยน้อง

Donate

กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล (301007)

กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล (301007)

กองทุนสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Donate