กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล

กองทุนสุขภาพนักศึกษาม.มหิดล

ที่มา ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกิจการนักศึกษา มีพันธกิจในการให้บริการและสวัสดิการสุขภาพนักศึกษา โดยการสนับสนุนระบบการรักษาพยาบาลสุขภาพนักศึกษา ให้สามารถใช้สิทธิพื้นฐานตามที่รัฐบาลกำหนด และสิทธิสวัสดิการนักศึกษาภายในวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามกรอบอัตราเดียวกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่า แม้นักศึกษาจะได้รับสิทธิการรักษาฟรีตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิสวัสดิการนักศึกษา หรือสิทธิพื้นฐานอื่นๆ แต่ยังคงมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วย ซึ่งสิทธิการรักษาไม่ครอบคลุม เช่น
-สิทธิไม่ครอบคลุมบางโรค เช่น การปลูกถ่ายตับ การเปลี่ยนไต และ เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เป็นต้น-ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์บางรายการไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงเป็นส่วนเกิดจากสิทธิที่ผู้ป่วยต้องชำระเอง
-กรณีการส่งต่อด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งเกินระยะทาง หรือกรอบอัตราที่กำหนด
-กรณีการดำเนินการผิดขั้นตอน ใช้สิทธิไม่ถูกต้อง หรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน

และบางกรณีที่นักศึกษามีความขัดสนทางการเงิน ยากไร้ ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาลได้ ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สิน หรือไม่อาจทำการรักษาต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้จัดตั้ง “กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึง
การรักษาพยาบาลที่ดี อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อสนับสนุนโครงการ/ กิจกรรม/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย หรือชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ กิจกรรม ในลักษณะที่เป็นการระดมทุนสำหรับช่วยเหลือนักศึกษา
4.เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ต่าง ๆ
5.เพื่อสนับสนุนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการพัฒนา ป้องกัน ส่งเสริม สุขภาพนักศึกษา
6.เพื่อช่วยเหลือ / สนับสนุน กิจกรรม หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Donation form

฿
Personal Info

บริจาคเป็น :

  • เงินสด
  • เช็ค สั่งจ่าย "มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล"

โอนเงินเข้าบัญชึออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล" ของธนาคารต่างๆ ดังนี้

  1. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ 012-7-04897-3
  2. ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที 959-0-06344-6
  3. ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศิริราช เลขที 016-4-12541-7
  4. ธนาคารธนชาติ สาขาศาลายา เลขที 298-6-02006-5

999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Fax: 02-8496360

Donation Total: 100฿