News

 • Prev
2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2
 • August 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่ สปป. ลาว โดยบริจาคเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ “มหิดลเพื่อ สปป. ลาว” เลขที่บัญชี
 • 26
 • July 2018
2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 4
 • May 2018
วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
 • 18
 • January 2018

Education

 • งานเดิน-วิ่งการกุศล 10
  May 2019
  งานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2019 : Run for Fund"
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล ขึ้น เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกแขนงวิชาที่มีความขาดแคลน ยากไร้ และเป็นทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาล…
 • มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2
  August 2018
  มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว…
 • 26
  July 2018
  "มหิดล เพื่อ สปป.ลาว"
  มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่ สปป. ลาว โดยบริจาคเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ “มหิดลเพื่อ สปป. ลาว” เลขที่บัญชี 333–275986–0…

Hide Main content block

Top