ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ ๖

12 August 2015
(0 votes)
Author :  
font size +

ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นว่า สังคมไทยควรตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ขณะอายุยังน้อย หรือการตั้งท้องในช่วงวัยรุ่น (Teenage Pregnancy) ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายหลายประการ ทั้งกับแม่วัยรุ่น เด็กที่เกิด ครอบครัว และสังคมโดยรวม.โดยปัญหาเรื่องนี้กำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดเวทีศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “แม่วัยใส...เรื่องใหญ่ต้องร่วมใจหาทางออก” ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ — ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๒๒๘ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมศาสตร์และทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำเสวนา โดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อดีตอธีบดีกรมอนามัย, นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP), คุณณัฐยา บุญภักดี แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และผู้ประสานงานมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, คุณผาสุข แก้วเจริญตา พยาบาลวิชาชีพ (ชำนาญการ) โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมด้วยผู้แทนจากสื่อสารมวลชน ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

About the author

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top