มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย

12 August 2015
(0 votes)
Author :  
font size +

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 7 เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย” ขึ้น เพื่อสะท้อนบทบาทของสถาบันการศึกษา กับแนวทางร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยและแก้วิกฤติการณ์ต่างๆ ณ ห้องประชุม 4228 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

งานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ มีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมทำข่าวจำนวนมาก

About the author

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top