ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการ "Multimedia Creation Idea and Contest" ประจำปีการศึกษา 2560

04 May 2018
(1 Vote)
Author :  
font size +

2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรรค์ "Multimedia Creation Idea and Contest" ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งดำเนินการโดย องค์การนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัล วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านสื่อ Multimedia ได้อย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "More than University : เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย" ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท ณ ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลการประกวดมีดังนี้

1. The Best Award (รางวัลวิดีโอสั้นยอดเยี่ยม) ชื่อผลงาน : Question ผู้จัดทำ : 1. นายศิริพงศา โจโฉ 2. นายสิรวิชญ์ กรวยศิริวงศ์ [ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล]

2. The Best Creativity Award (รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม) ชื่อผลงาน : My Mahidol ผู้จัดทา : 1. นายชัยณรงค์ ศิริมนูญพันธ์ 2. นายพงษ์ศิริ ตฤณปวัต

3. The Best University Image Award (รางวัลภาพลักษณ์ดีเด่น) [ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 Media and Communication, International Collage, Mahidol University]

ชื่อผลงาน : Life In Salaya ผู้จัดทำ : 1. นายศิริพงศา โจโฉ 2. นายประกฤษฎิ์ ปิ่นศรศักดิ์ [ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล]

4. The Most Popular Vote Award (รางวัลยอดนิยม) ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความสาเร็จ ผู้จัดทำ : 1. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ 2. นายวิทยา ไชยดี 3. นางสาวปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์ [ปริญญาโทชั้นปีที่ 3 สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]

5. The Special Award (รางวัลจากผู้สนับสนุน) ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความสาเร็จ ผู้จัดทพ : 1. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ 2. นายวิทยา ไชยดี 3. นางสาวปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์ [ปริญญาโทชั้นปีที่ 3 สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]

About the author

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top