งานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2019 : Run for Fund"

10 May 2019
(0 votes)
Author :  
font size +

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดตั้งกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล ขึ้น เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกแขนงวิชาที่มีความขาดแคลน ยากไร้ และเป็นทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สิน หรืออาจทำให้ขาดรักษาอย่างต่อเนื่องได้   รวมทั้งสนับสนุนโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย  ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง  การดำเนินงานด้านการพัฒนา ป้องกัน ส่งเสริม สุขภาพนักศึกษา  และสนับสนุนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ต่าง ๆ  อีกด้วย 

ในการนี้จึงได้ริเริ่มจัดงานวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้า “กองทุนสุขภาพนักศึกษาม.มหิดล” และ”ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ยากไร้”

 

ดูภาพกิจกรรม

About the author

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top