Admin

Admin

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธานกล่าวแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2020: Run for Fund” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ  รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมในการแถลงข่าวด้วย ณ อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดตั้งกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล ขึ้น เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกแขนงวิชาที่มีความขาดแคลน ยากไร้ และเป็นทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สิน หรืออาจทำให้ขาดรักษาอย่างต่อเนื่องได้   รวมทั้งสนับสนุนโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย  ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง  การดำเนินงานด้านการพัฒนา ป้องกัน ส่งเสริม สุขภาพนักศึกษา  และสนับสนุนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ต่าง ๆ  อีกด้วย 

ในการนี้จึงได้ริเริ่มจัดงานวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้า “กองทุนสุขภาพนักศึกษาม.มหิดล” และ”ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ยากไร้”

 

ดูภาพกิจกรรม

2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย คุณแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ จำนวน 365,886.53 บาท ยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่ สปป. ลาว โดยบริจาคเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ “มหิดลเพื่อ สปป. ลาว” เลขที่บัญชี 333–275986–0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล

2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรรค์ "Multimedia Creation Idea and Contest" ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งดำเนินการโดย องค์การนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัล วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านสื่อ Multimedia ได้อย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "More than University : เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย" ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท ณ ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลการประกวดมีดังนี้

1. The Best Award (รางวัลวิดีโอสั้นยอดเยี่ยม) ชื่อผลงาน : Question ผู้จัดทำ : 1. นายศิริพงศา โจโฉ 2. นายสิรวิชญ์ กรวยศิริวงศ์ [ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล]

2. The Best Creativity Award (รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม) ชื่อผลงาน : My Mahidol ผู้จัดทา : 1. นายชัยณรงค์ ศิริมนูญพันธ์ 2. นายพงษ์ศิริ ตฤณปวัต

3. The Best University Image Award (รางวัลภาพลักษณ์ดีเด่น) [ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 Media and Communication, International Collage, Mahidol University]

ชื่อผลงาน : Life In Salaya ผู้จัดทำ : 1. นายศิริพงศา โจโฉ 2. นายประกฤษฎิ์ ปิ่นศรศักดิ์ [ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล]

4. The Most Popular Vote Award (รางวัลยอดนิยม) ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความสาเร็จ ผู้จัดทำ : 1. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ 2. นายวิทยา ไชยดี 3. นางสาวปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์ [ปริญญาโทชั้นปีที่ 3 สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]

5. The Special Award (รางวัลจากผู้สนับสนุน) ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความสาเร็จ ผู้จัดทพ : 1. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ 2. นายวิทยา ไชยดี 3. นางสาวปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์ [ปริญญาโทชั้นปีที่ 3 สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]

วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบเงินจากนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต “เรารักมหาวิทยาลัยมหิดล”

17 มกราคม 2561 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักงานวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มอบเงินบริจาคในโครงการปลูกอิ่มเพื่อน้อง โดยช่องมหิดลเเชนเเนล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี Mr. Daniel Hopson ประธานมูลนิธิบ้านเด็กป่า เป็นผู้รับมอบ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเเก้ไขปัญหาโภชนาการอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเด็กป่า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบเงินบริจาค จากคุณสุวรรณ แทนสถิตย์  :กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top