คุณจรินทร์  สุมานนท์และคุณสุริยน  ศรีอรทัยกุล  ประธานและรองประธานจัดงาน “ราตรีศรีกันภัย” ครั้งที่ 1 พร้อมผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดงาน .

พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ม.มหิดล รับมอบเงินบริจาค จากบริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้่องรับรองอธิการบดี ม.มหิดล เมือ่วันที่ 21 ตุลาคม 2557.

"Ra-Tee-Sri-Kan-Pai" No.1 Charity Night , The event will held on Friday 4th July 2014, at the Grand Hall, The Imperial Queen's Park Hotel, Sukhumvit 22.

ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รับมอบเงินรายได้จากการประมูลกระเป๋า จูดิธ โดยบิวตี้เจมส์ร่วมกับโรลส์-รอยส์ ในงานมอเตอร์โชว์ 2014 เมืองทองธานี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 7 เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย” ขึ้น เพื่อสะท้อนบทบาทของสถาบันการศึกษา กับแนวทางร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยและแก้วิกฤติการณ์ต่างๆ ณ ห้องประชุม 4228 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

Page 3 of 4

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top