ผู้ก่อตั้ง

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ศาสตราจารย์ ดร. สมภพ โหตระกิตย์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสีผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนามผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิชผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
นายอุเทน เตชะไพบูลย์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
นายถาวร พรประภาผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top