ผู้บริหาร

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะประธานกรรมการ
รศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
กรรมการและเหรัญญิก
ศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
กรรมการ
ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
กรรมการ
ผศ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร
กรรมการ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
นางสุวัสสา ตรรศุลวัฒน์
กรรมการ
นางกุลวีณ์กร ศรีสอ้าน
กรรมการ

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top