วัตถุประสงค์ขอมูลนิธิ คือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกพันธกิจ ส่งเสริมการสังคมเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมศิลปะวิทยาการ วัฒนธรรม และร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top