.

“มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 22 ก.ค. 2526 โดยมี ศ.สมภพ โหตะกิตย์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นเป็นประธาน ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีในขณะนั้นเป็นรองประธาน”ปัจจุบันมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 และมูลนิธิได้รับประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 670 ของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551  
วัตถุประสงค์ขอมูลนิธิ คือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกพันธกิจ ส่งเสริมการสังคมเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

Video & Music

เพลงเทิดพระนามมหิดล

s1

วิดีโอมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

เพลงมหิดลน้องพี่

s3

From The Blog

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top