Education

 • แถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล 5
  November 2019
  แถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2020: Run for Fund”
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล…
 • งานเดิน-วิ่งการกุศล 10
  May 2019
  งานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2019 : Run for Fund"
  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล ขึ้น เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกแขนงวิชาที่มีความขาดแคลน ยากไร้ และเป็นทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาล…
 • มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2
  August 2018
  มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว…

Hide Main content block

Top