News

 • Prev
2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 4
 • May 2018
วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
 • 18
 • January 2018
17 มกราคม 2561 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักงานวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • 18
 • January 2018
วันที่ 27 มกราคม 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 12
 • August 2015
13 สิงหาคม 2558) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่รัฐบาลเนปาล 
 • 12
 • August 2015
2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
17 มกราคม 2561 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักงานวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วันที่ 27 มกราคม 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ขอมูลนิธิ คือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกพันธกิจ
 • Prev

Education

Hide Main content block

Top