.

“มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 22 ก.ค. 2526 โดยมี ศ.สมภพ โหตะกิตย์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นเป็นประธาน ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีในขณะนั้นเป็นรองประธาน”ปัจจุบันมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 และมูลนิธิได้รับประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 670 ของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551  
Top