เกี่ยวกับงาน

วัตถุประสงค์และความเป็นมา


ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดตั้งกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล ขึ้น เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกแขนงวิชาที่มีความขาดแคลน ยากไร้ และเป็นทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สิน หรืออาจทำให้ขาดรักษาอย่างต่อเนื่องได้   รวมทั้งสนับสนุนโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย  ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง  การดำเนินงานด้านการพัฒนา ป้องกัน ส่งเสริม สุขภาพนักศึกษา  และสนับสนุนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ต่าง ๆ  อีกด้วย


ในการนี้จึงได้ริเริ่มจัดงานวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 16กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้า “กองทุนสุขภาพนักศึกษาม.มหิดล” และ”ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ยากไร้”

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
  2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนกองทุนสุขภาพนักศึกษาม.มหิดล เพื่อนำไปใช้เป็นทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สินหรืออาจะทำให้ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องได้ รวมถึงกิจกรรมและการส่งเสริมกิจกรรมต่างที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

รูปแบบการแข่งขัน

1. ถ้วยพระราชทานพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประเภท Overall ชาย และหญิง มินิมาราธอน 10 Km.

2. ถ้วยรางวัล มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ประเภทรุ่นอายุ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุ 18-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี รุ่น 60 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1-3 หญิงและชาย ในแต่ละรุ่นอายุ

3. เหรียญที่ระลึก เดิน-วิ่งการกุศล วิ่งฟันรัน 5 Km. และ 10 Km. เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญ

ระยะเวลา


  • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป 4,000 คน แบ่งเป็น
1. ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร รับจำนวน 2,000 คน ทั่วไปจำนวน 1,500 คน ท่านละ 550 บาท VIP จำนวน 500 คน คนละ 1,100 บาท
2. ประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร รับจำนวน 2,000 คน ทั่วไปจำนวน 1,500 คน ท่านละ 550 บาท VIP จำนวน 500 คน คนละ 1,100 บาท

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ยากไร้
2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน
3.ช่วยเพิ่มช่องทางการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นและปลอดภัย
4.สร้างเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นและปราศจากโรคภัย
© Copyright 2019 : Mucharityrun 2019 . มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.

Search