thaiflag_resize_25px

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทุน สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (301007)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกิจการนักศึกษา มีพันธกิจในการให้บริการและสวัสดิการสุขภาพนักศึกษา โดยการสนับสนุนระบบการรักษาพยาบาลสุขภาพนักศึกษา ให้สามารถใช้สิทธิพื้นฐานตามที่รัฐบาลกำหนด และสิทธิสวัสดิการนักศึกษาภายในวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามกรอบอัตราเดียวกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่า แม้นักศึกษาจะได้รับสิทธิการรักษาฟรีตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิสวัสดิการนักศึกษา หรือสิทธิพื้นฐานอื่นๆ แต่ยังคงมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วย ซึ่งสิทธิการรักษาไม่ครอบคลุม เช่น

 • สิทธิไม่ครอบคลุมบางโรค เช่น การปลูกถ่ายตับ การเปลี่ยนไต และ เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เป็นต้น-ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์บางรายการไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงเป็นส่วนเกิดจากสิทธิที่ผู้ป่วยต้องชำระเอง
 • กรณีการส่งต่อด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งเกินระยะทาง หรือกรอบอัตราที่กำหนด
 • กรณีการดำเนินการผิดขั้นตอน ใช้สิทธิไม่ถูกต้อง หรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน

และบางกรณีที่นักศึกษามีความขัดสนทางการเงิน ยากไร้ ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาลได้ ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สิน หรือไม่อาจทำการรักษาต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้จัดตั้ง “กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึง
  การรักษาพยาบาลที่ดี อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อสนับสนุนโครงการ/ กิจกรรม/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย หรือชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ กิจกรรม ในลักษณะที่เป็นการระดมทุนสำหรับช่วยเหลือนักศึกษา
 4. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 5. เพื่อสนับสนุนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการพัฒนา ป้องกัน ส่งเสริม สุขภาพนักศึกษา
 6. เพื่อช่วยเหลือ / สนับสนุน กิจกรรม หรือการดำเนินงานอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล