thaiflag_resize_25px

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวและกิจกรรมมูลนิธิ

งานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2019 : Run for Fund"

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล ขึ้น เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกแขนงวิชาที่มีความขาดแคลน ยากไร้ และเป็นทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สิน หรืออาจทำให้ขาดรักษาอย่างต่อเนื่องได้ รวมทั้งสนับสนุนโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานด้านการพัฒนา ป้องกัน ส่งเสริม สุขภาพนักศึกษา และสนับสนุนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย

ในการนี้จึงได้ริเริ่มจัดงานวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้า “กองทุนสุขภาพนักศึกษาม.มหิดล” และ”ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ยากไร้”