thaiflag_resize_25px

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวและกิจกรรมมูลนิธิ

รับมอบเงินสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบเงินจากนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต “เรารักมหาวิทยาลัยมหิดล”