thaiflag_resize_25px

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวและกิจกรรมมูลนิธิ

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ ๖

ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นว่า สังคมไทยควรตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ขณะอายุยังน้อย หรือการตั้งท้องในช่วงวัยรุ่น (Teenage Pregnancy) ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายหลายประการ ทั้งกับแม่วัยรุ่น เด็กที่เกิด ครอบครัว และสังคมโดยรวม.โดยปัญหาเรื่องนี้กำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดเวทีศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “แม่วัยใส…เรื่องใหญ่ต้องร่วมใจหาทางออก” ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ — ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๒๒๘ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมศาสตร์และทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำเสวนา โดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อดีตอธีบดีกรมอนามัย, นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP), คุณณัฐยา บุญภักดี แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และผู้ประสานงานมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, คุณผาสุข แก้วเจริญตา พยาบาลวิชาชีพ (ชำนาญการ) โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมด้วยผู้แทนจากสื่อสารมวลชน ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท.