thaiflag_resize_25px

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวและกิจกรรมมูลนิธิ

ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการ "Multimedia Creation Idea and Contest" ประจำปีการศึกษา 2560

Watch video

2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรรค์ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งดำเนินการโดย องค์การนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัล วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านสื่อ Multimedia ได้อย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “More than University : เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย” ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท ณ ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลการประกวดมีดังนี้
1. The Best Award (รางวัลวิดีโอสั้นยอดเยี่ยม) ชื่อผลงาน : Question ผู้จัดทำ : 1. นายศิริพงศา โจโฉ 2. นายสิรวิชญ์ กรวยศิริวงศ์ [ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล]

2. The Best Creativity Award (รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม) ชื่อผลงาน : My Mahidol ผู้จัดทา : 1. นายชัยณรงค์ ศิริมนูญพันธ์ 2. นายพงษ์ศิริ ตฤณปวัต

3. The Best University Image Award (รางวัลภาพลักษณ์ดีเด่น) [ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 Media and Communication, International Collage, Mahidol University]

ชื่อผลงาน : Life In Salaya ผู้จัดทำ : 1. นายศิริพงศา โจโฉ 2. นายประกฤษฎิ์ ปิ่นศรศักดิ์ [ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล]

4. The Most Popular Vote Award (รางวัลยอดนิยม) ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความสาเร็จ ผู้จัดทำ : 1. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ 2. นายวิทยา ไชยดี 3. นางสาวปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์ [ปริญญาโทชั้นปีที่ 3 สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]
5. The Special Award (รางวัลจากผู้สนับสนุน) ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความสาเร็จ ผู้จัดทพ : 1. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ 2. นายวิทยา ไชยดี 3. นางสาวปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์ [ปริญญาโทชั้นปีที่ 3 สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]