thaiflag_resize_25px

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวและกิจกรรมมูลนิธิ

มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 7 เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย” ขึ้น เพื่อสะท้อนบทบาทของสถาบันการศึกษา กับแนวทางร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยและแก้วิกฤติการณ์ต่างๆ ณ ห้องประชุม 4228 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
งานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ มีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมทำข่าวจำนวนมาก