thaiflag_resize_25px

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์และความเป็นมา

“มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 22 ก.ค. 2526 โดยมี ศ.สมภพ โหตะกิตย์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นเป็นประธาน ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีในขณะนั้นเป็นรองประธาน”
ปัจจุบันมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
อยู่ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 และมูลนิธิได้รับประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 670 ของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกพันธกิจ ส่งเสริมการสังคมเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมศิลปะวิทยาการ วัฒนธรรม และร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์