thaiflag_resize_25px

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
กรรมการและเหรัญญิก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์คลินิก สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์คลินิก สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา กัมปนาทแสนยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา กัมปนาทแสนยากร
กรรมการ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
คุณสุวัสสา ตรรศุลวัฒน์
คุณสุวัสสา ตรรศุลวัฒน์
กรรมการ
คุณกุลวีณ์กร ศรีสอ้าน
คุณกุลวีณ์กร ศรีสอ้าน
กรรมการ