มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02-849-6359, 02-849-6111