มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02-849-6359, 02-849-6111

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุนต่างๆ ของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปีได้

ความเป็นมาของมูลนิธิ

“มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 22 ก.ค. 2526 โดยมี ศ.สมภพ โหตะกิตย์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นเป็นประธาน ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีในขณะนั้นเป็นรองประธาน”ปัจจุบันมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 และมูลนิธิได้รับประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 670 ของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551

ข่าวมูลนิธิ
งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2022 : Run for Chance”

งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU

วันที่ 25 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ

แถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2022 : Run for Chance”

แถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ แถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2022 : Run for Chance”

กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19

กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19

ธนาคารกสิกรไทยขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน

ร่วมสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

ร่วมสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างหอ

Make a Donation

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การบริจาคเข้า มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี